DECRET 100/1990, DE 29 DE NOVEMBRE, REGULANT L'┌S DE LES LLENG▄ES OFICIALS DE L'ADMINISTRACIË DE LA COMUNITAT AUTĎNOMA DE LES ILLES BALEARS
BOCAIB n˙m. 154, de 18/12/1990

La Constituciˇ espanyola estableix a l'article 3.2 que les altres llengŘes espanyoles seran tambÚ oficials a les respectives comunitats aut˛nomes d'acord amb els seus estatuts. D'aquesta manera, i essent, com Ús, el catalÓ la llengua pr˛pia de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears, l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears estableix que la llengua catalana, pr˛pia de les Illes Balears, tendrÓ, juntament amb la castellana, el carÓcter d'idioma oficial.

La necessitat de fer efectives aquestes declaracions constitucionals i estatutÓries, motivada per la situaciˇ de desavantatge social de la llengua catalana en relaciˇ a la llengua castellana, ha obligat les nostres institucions a realitzar una tasca de normalitzaciˇ lingŘÝstica, iniciada amb la promulgaciˇ de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalitzaciˇ lingŘÝstica a les Illes Balears. Aquesta Llei assenyala a l'article 1.2.a) com un dels seus objectius bÓsics fer efectiu l'˙s progressiu i normal de la llengua catalana en l'Ómbit oficial i administratiu, i estableix posteriorment a l'article 9.1 que el Govern de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears ha de regular, mitjanšant disposicions reglamentÓries, l'˙s de la llengua catalana, oralment o per escrit, en les activitats administratives dels ˛rgans de la seva competŔncia.

Aquest Decret pretÚn presentar la regulaciˇ que faci possible aquest ˙s normal de la llengua catalana a l'Administraciˇ P˙blica de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears, amb el desenvolupament, fins a les darreres conseqŘŔncies i sempre dins el marc de la Constituciˇ i l'Estatut d'Autonomia, de l'establert per la Llei de normalitzaciˇ lingŘÝstica.

Per tot aix˛, previ l'informe favorable de la Secretaria General TŔcnica, a proposta de la consellera de Cultura, Educaciˇ i Esports i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessiˇ tinguda dia 29 de novembre de 1990,

DECRET

I. └MBIT D'APLICACIË

Article 1.
1. L'˙s de la llengua catalana i de la castellana per part de l'Administraciˇ de la CAIB i dels organismes que en depenen es regirÓ pels criteris que estableix aquest Decret. Sempre que en aquesta normativa apareix la denominaciˇ Administraciˇ de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears, s'ha d'entendre que es refereix a l'Administraciˇ de la CAIB i a totes les entitats que en depenen.
2. Les relacions amb institucions i amb persones fÝsiques o jurÝdiques regulades en aquest Decret fan referŔncia a les que tenen lloc dins el territori de l'Estat espanyol.

II. ┌S LING▄═STIC GENERAL

Article 2.
D'una manera general l'Administraciˇ de la CAIB ha d'emprar el catalÓ per a les seves relacions, amb les peculiaritats que resulten dels articles segŘents.

III. ┌S ORAL

Article 3.
El personal al servei de l'Administraciˇ de la CAIB s'adrešarÓ als ciutadans en les seves comunicacions orals normalment en catalÓ, per˛ respectarÓ la tria que aquests facin de la llengua en quŔ volen ser atesos.

Article 4.
1. Els cÓrrecs de l'Administraciˇ de la CAIB de les Illes Balears s'han d'expressar normalment en catalÓ en els actes p˙blics celebrats a les Illes Balears, sempre que la intervenciˇ sigui per cas del propi cÓrrec.
2. AixÝ mateix, els lletrats de la CAIB han d'emprar normalment el catalÓ en les seves actuacions davant els ˛rgans judicials radicats a les Illes Balears.

IV. ┌S INTERN

Article 5.
1. Les actuacions internes de carÓcter administratiu, com ara actes, convocat˛ries, ordres del dia, informes, dictÓmens, projectes tŔcnics i tota l'altra documentaciˇ anÓloga, s'han de fer en catalÓ.
2. Tots els impresos interns utilitzats pels diferents ˛rgans de l'Administraciˇ de la CAIB seran redactats en catalÓ.
3. Els rŔtols indicadors d'oficines i despatxos, les capšaleres de tota classe de papers, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anÓlegs es redactaran en catalÓ.
4. Les mÓquines d'escriure, les impressores dels ordinadors i els programes d'aquests i tot el material adquirit per ser emprat a les dependŔncies de l'Administraciˇ de la CAIB haurÓ de ser adaptat en la mÓxima mesura possible per al seu funcionament en llengua catalana.

Article 6.
Els estudis, projectes i treballs anÓlegs que l'Administraciˇ de la CAIB encarregui a tercers dins l'Ómbit territorial de les Illes Balears hauran de ser-li lliurats en catalÓ, llevat que la finalitat n'exigeixi la redacciˇ en una altra llengua.

V. LA RETOLACIË P┌BLICA

Article 7.
1. S'han de redactar en catalÓ tots els rŔtols indicadors situats a les vies p˙bliques que depenen de l'Administraciˇ de la CAIB i destinats a informar els transeŘnts i conductors.
2. Si per circumstÓncies sociolingŘÝstiques d'especial transcendŔncia fos imprescindible la retolaciˇ en catalÓ i castellÓ, la primera versiˇ ha de ser la catalana, com a llengua pr˛pia de les Illes Balears.

Article 8.
TambÚ s'han de redactar en catalÓ les inscripcions i les retolacions que identifiquin bÚns mobles i immobles, inclosos els vehicles propietat de l'Administraciˇ de la CAIB.

VI. RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 9.
1. La documentaciˇ que adreci l'Administraciˇ de la CAIB a les restants administracions p˙bliques, dins l'Ómbit territorial de les Illes Balears, es redactarÓ en catalÓ.
2. La documentaciˇ de l'Administraciˇ de la CAIB adrešada als jutjats i tribunals i, en general, a l'Administraciˇ de JustÝcia, ha de ser en catalÓ.

Article 10.
Els ˛rgans de l'Administraciˇ de la CAIB admetran els documents que els siguin adrešats per altres administracions p˙bliques redactats en qualsevol llengua oficial en el respectiu territori.

Article 11.
Els documents de l'Administraciˇ de la CAIB destinats a administracions p˙bliques de fora de l'Ómbit territorial de les Illes Balears es redactaran en castellÓ o, si s'escau, en l'altra llengua oficial de l'Administraciˇ receptora.

Article 12.
Les c˛pies de documents redactats en catalÓ per l'Administraciˇ de la CAIB, les quals s'hagin d'enviar a administracions de fora de l'Ómbit lingŘÝstic catalÓ, s'han de trametre, bÚ en castellÓ o en l'altra llengua oficial de l'Administraciˇ respectiva amb la indicaciˇ que el text Ús traducciˇ de l'original catalÓ, bÚ en catalÓ, acompanyades de traducciˇ al castellÓ o a aquella altra llengua oficial.

VII. RELACIONS AMB ELS ADMINISTRATS

Article 13.
1. Les comunicacions i les notificacions adrešades a persones fÝsiques o jurÝdiques residents en l'Ómbit lingŘÝstic catalÓ s'han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellÓ si ho demanen.
2. Les comunicacions i notificacions dirigides a persones residents fora de l'Ómbit lingŘÝstic catalÓ s'han de fer normalment en castellÓ.

Article 14.
L'Administraciˇ de la CAIB ha d'admetre les comunicacions que li siguin adrešades en castellÓ o, si Ús el cas, en l'altra llengua oficial del territori del comunicant.

Article 15.
Els impresos han de ser oferts en versiˇ catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellÓ. Les versions castellanes seran a disposiciˇ dels interessats.

Article 16.
1. Els documents i els impresos que hagin de tenir efectes dins i fora de les Illes Balears han de ser redactats en versiˇ doble catalÓ-castellÓ.
2. Podran fer-se impresos bilingŘes per a ˙s dins l'Ómbit territorial de les Illes Balears, quan alguna circumstÓncia especial ho recomani, d'acord amb les orientacions dels ˛rgans assessors en matŔria lingŘÝstica de l'Administraciˇ de la CAIB. En aquest cas, s'hi ha de fer constar el text catalÓ en lloc preferent.

Article 17.
El lliurament de testimoniatges d'expedients s'ha de fer en catalÓ o, si el solĚlicitant ho demana, en castellÓ.

Article 18.
Tots els documents contractuals subscrits per l'Administraciˇ de la CAIB han de ser redactats en catalÓ. Si l'altra part contractant ho solĚlicita, se n'ha de lliurar c˛pia en castellÓ.

VIII. AVISOS I PUBLICACIONS

Article 19.
Les disposicions de l'Administraciˇ de la CAIB i dels organismes que en depenen s'han de publicar sempre en catalÓ, sense perjudici de la traducciˇ de l'original al castellÓ quan correspongui.

Article 20.
Qualsevol disposiciˇ de la CAIB que hagi de ser publicada al BOE ha de ser tramesa en versiˇ castellana.

Article 21.
1. Les revistes, cartells i, en general, les publicacions de l'Administraciˇ de la CAIB s'han de fer en llengua catalana.
2. Les emissions de programes radiof˛nics o televisius patrocinats per la CAIB s'han de fer en llengua catalana, llevat que la finalitat n'exigeixi la utilitzaciˇ d'altra llengua.
3. PodrÓ editar-se tambÚ la versiˇ en una altra llengua de les publicacions i cartells de la Comunitat Aut˛noma i, excepcionalment, fer publicacions en una altra llengua, per raˇ de la seva finalitat, a criteri de la Conselleria corresponent.

Article 22.
1. Els avisos, anuncis p˙blics i publicitat de tota mena que procedeixi de l'Administraciˇ de la CAIB i dels organismes que en depenen s'han de fer en catalÓ a les Illes Balears i, si escau, es reproduiran en castellÓ, evitant, per˛, en general, la doble versiˇ simultÓnia del mateix text.
2. Fora de l'Ómbit lingŘÝstic catalÓ, la publicaciˇ es farÓ en castellÓ o en versiˇ doble.

IX. REGISTRES

Article 23.
1. Sens perjudici d'all˛ que per als registres p˙blics estableix l'article 12 de la Llei de Normalitzaciˇ LingŘÝstica, en els registres administratius de les oficines de la CAIB, els assentaments s'han de fer sempre en catalÓ, sigui quin sigui l'idioma en quŔ es presenta el document.
2. Les certificacions que es lliuren s'han de redactar en la llengua que tri´ el solĚlicitant.

X. PERSONAL

Article 24.
1. El Govern, a proposta de la Conselleria competent en matŔria de personal, fixarÓ els criteris de classificaciˇ dels llocs de treball del personal al servei de l'Administraciˇ de la CAIB, d'acord amb els nivells de coneixement de catalÓ per a ocupar-los.
2. Una vegada fixats aquests criteris, la Conselleria competent en matŔria de personal durÓ a terme la classificaciˇ dels llocs de treball del personal de l'Administraciˇ de la CAIB.

Article 25.
1. L'Institut Balear de l'Administraciˇ P˙blica, amb la colĚlaboraciˇ i l'assessorament de la Junta Avaluadora de CatalÓ, ha d'organitzar cursos de catalÓ per a tot aquell personal al servei de l'Administraciˇ de la CAIB que no tengui els coneixements de catalÓ per a ocupar-los.
2. AixÝ mateix, tambÚ ha d'organitzar cursos de catalÓ per a tot aquell personal al servei de l'Administraciˇ de la CAIB que no tengui els coneixements de catalÓ equivalents als assignats al lloc que ocupa en la classificaciˇ prevista a l'article 24.

Article 26.
1. A totes les bases de les convocat˛ries per a la selecciˇ de personal al servei de l'Administraciˇ de la CAIB, funcionaris o contractats, en propietat o amb carÓcter temporal, incloses les de promociˇ interna, s'hi ha d'incloure la prÓctica obligat˛ria d'un exercici de coneixements de catalÓ o l'acreditaciˇ d'aquests, segons el cas, amb l'objectiu de valorar i assegurar que el nivell de coneixements de l'aspirant correspon al nivell obligat˛riament assignat a cada lloc, a mÚs de la seva consideraciˇ com a mŔrit en tots els casos, d'acord amb l'article 45 de la Llei de la Funciˇ P˙blica de la Comunitat Aut˛noma de les Illes Balears.
2. Els qui superin les proves selectives i no hagin acreditat els coneixements de catalÓ necessaris queden obligats a la realitzaciˇ dels cursos que amb aquesta finalitat es duguin a terme d'acord amb l'article 25, i a presentar el corresponent certificat d'aprofitament.

Article 27.
Les bases de tota convocat˛ria de prove´ment de places a l'Administraciˇ de la CAIB han d'incloure per al seu accÚs els coneixements orals i escrits de la llengua catalana segons els requisits de classificaciˇ assignats a aquestes.

Disposiciˇ transit˛ria primera.
Es fixa un termini de sis mesos perquŔ el Govern estableixi els criteris de classificaciˇ i la Conselleria competent en matŔria de funciˇ p˙blica classifiqui els llocs de treball a quŔ es refereix l'article 24.

Disposiciˇ transit˛ria segona.
Cada Conselleria procedirÓ, mentre el Govern no aprovi la classificaciˇ dels llocs de treball i s'imparteixin els corresponents cursos d'avaluaciˇ dels coneixements de catalÓ, a la redistribuciˇ provisional d'aquests, amb la finalitat d'aconseguir, en tant que sigui possible, els objectius prevists en aquest Decret.

Donat a Palma de Mallorca, a dia vint-i-nou de novembre de mil nou-cents noranta.

EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel Ca˝ellas Fons

La Consellera de Cultura, Educaciˇ i Esports,
Signat: Maria Ant˛nia Munar i Riutort