Decret 168/1994, de 30 de maig (DOGC 1924, de 22 de juliol), de reglamentació de les agències de viatges


Capítol 2. De l'atorgament i la revocació del títol-llicència. De l'autorització i el tancament de sucursals i punts de venda a les empreses

Article 4
4.2 El local on se situï l'agència de viatges ha de reunir les característiques següents:
...
c) A l'exterior del local on està instal·lat l'establiment haurà de figurar un rètol on consti clarament,
almenys en català, el nom de l'agència, el grup al qual pertany i el seu codi d'identificació.

Capítol 4. Fiances

Article 15
15.1 Les agències de viatges que participin en l'organització i venda final del viatge combinat, d'acord
amb les funcions que els corresponguin sobre aquest, hauran de lliurar al consumidor, per escrit i en
temps suficient abans de l'inici del viatge, la següent informació:
a) Horaris, escales i enllaços, així com la categoria o classe contractada en el mitjà de transport.
b) Nom, adreça i número de telèfon de la representació local de l'agència organitzadora del viatge al país
o països pels quals transcorri el viatge, i, mancant aquesta, els noms, direccions i telèfons d'organismes
que puguin ajudar els viatgers en cas de dificultats. En cas de no existir aquests, el viatger haurà de
disposar d'un núm. de telèfon d'urgència o de qualsevol informació que li permeti posar-se en contacte
amb l'organitzador o el detallista.
c) Per als viatges i les estades de menors a l'estranger, la informació que permeti d'establir contacte
directe amb el responsable in situ de l'estança.
d) Informació sobre la subscripció facultativa d'un contracte d'assegurança que cobreixi les despeses de
cancel·lació ocasionades pel consumidor o d'un contracte d'assistència que cobreixi les despeses de
repatriació en cas d'accident o malaltia.
e) Clàusules contractuals del viatge combinat.
15.2 Les informacions a què fa referència aquest article s'han de lliurar al consumidor almenys en català.

Article 16
16.1 Els contractes de viatges combinats s'haurà de formalitzar per escrit, i inclouran com a mínim les
dades següents:
a) Destinació/destinacions dels viatges i, en cas de períodes fraccionats d'estada, les destinacions i
dates.
b) Mitjans, característiques i categories de transport a utilitzar, les dates, hores i lloc de sortida i tornada.
c) Si el viatge combinat inclou allotjament, situació, categoria turística i característiques principals segons
normativa de l'estat membre d'acollida i nombre d'àpats servits.
d) Si per a la realització del viatge combinat s'exigeix un nombre mínim de persones i, en tal supòsit, la
data límit d'informació al consumidor en cas de cancel·lació.
e) Itinerari.
f) Visites, excursions i altres serveis inclosos en el preu total del viatge combinat.
g) Nom i direcció de les agències de viatge que participin com a organitzadora i venedora final del viatge
combinat.
h) Preu del viatge combinat, així com una indicació de tota possible previsió del preu i d'acord amb la
present disposició legal, i indicació dels possibles drets i impostos corresponents als serveis de transport,
quan no figurin en el total preu del viatge combinat.
i) Calendari i modalitats de pagament del preu.
j) Tota sol·licitud especial que el consumidor hagi transmès en el moment de la reserva l'organitzador, o
al detallista i ambdós hagin acceptat.
k) Advertiment al consumidor de l'obligació de comunicar amb la major brevetat possible al prestador de
què es tracti, així com a l'organitzador o al detallista, per escrit o per qualsevol altre mitjà, tot
incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.
16.2 S'entendrà per contracte de serveis solts quan es facilitin a comissió els elements aïllats d'un viatge
o una estada.
16.3 En els contractes de serveis solts, les agències no podran percebre dels turistes o usuaris dels
serveis més que el preu que correspon a aquests serveis, al qual es podrà afegir un recàrrec per
despeses de gestió derivades de l'operació.
16.4 En el moment de la formalització del contracte, l'agència de viatges haurà de lliurar a l'usuari o
consumidor els títols, bons o altres documents corresponents als serveis encarregats, i unir-hi una
factura o document de cobrament a la qual haurà de figurar el preu total abonat pel client. En la factura o
document de cobrament corresponent al contracte de serveis solts, s'especificaran clarament i
separadament el preu de cadascun dels serveis i el recàrrec per despeses de gestió.
16.5 Els contractes que en aplicació del present article lliurin als consumidors i als usuaris les agències
de viatges han d'estar redactats, almenys, en català.