Decret 244/1991, de 28 d'octubre (DOGC 1524, de 29 de novembre), sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya, dependents del Departament d'Ensenyament


La Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, disposa en el seu article 14.4 que,
en finalitzar els estudis bàsics, tots els alumnes de Catalunya han de poder emprar normalment i
correctament el català i el castellà. D'altra banda, a l'article 18.1 la Llei esmentada estableix que els
professors, d'acord amb l'exigència de la seva tasca docent, han de conèixer les dues llengües oficials a
Catalunya.
L'entrada en vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu,
suposa una modificació de la seva estructura que comporta una nova ordenació dels ensenyaments de
règim general, amb la corresponent definició de les capacitats que els alumnes han d'assolir en cada
etapa.
Cal, doncs, adoptar les mesures que demana la transició de l'actual sistema educatiu cap al nou. En
aquest sentit, és important garantir el respecte dels drets lingüístics dels alumnes, com també el
coneixement adequat de les llengües oficials per part dels actuals professors i de tots aquells que
s'incorporin a la docència. També cal considerar el que fa referència a la llengua aranesa.
Per això, en compliment del mandat de l'article 3.3 de l'Estatut, basant-se en la disposició final 1 de la
Llei 7/1983 i de l'article 61 de la Llei 13/1989, a proposta del conseller d'Ensenyament i d'acord amb el
Govern,

Decreto:

Article 1
1.1 D'acord amb les exigències de la seva tasca docent, els professors dels centres docents públics
d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament han de tenir el coneixement
adequat de les dues llengües oficials a Catalunya, que els permeti la comprensió i utilització correcta
d'ambdues llengües en la pràctica docent habitual, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
1.2 Els professors exerciran la seva tasca docent en la llengua que correspongui segons el projecte
lingüístic del centre, elaborat d'acord amb la normativa aplicable.

Article 2
L'acreditació del coneixement adequat, oral i escrit, de les dues llengües oficials per part del professors a
què es refereix l'article anterior s'exigirà en:
a) Els concursos-oposició d'accés a cossos docents que es convoquin a Catalunya.
b) Els nomenaments o les contractacions temporals com a personal docent no permanent.
c) L'accés, mitjançant concurs de provisió, a un lloc de treball docent en centres públics.
d) La participació als concursos de promoció docent i d'adquisició de la condició de catedràtic.
e) L'adscripció a un lloc de treball docent en règim de comissió de serveis.

Article 3
El Departament d'Ensenyament establirà reglamentàriament els mitjans d'acreditació del coneixement
adequat oral i escrit de les dues llengües oficials. En qualsevol cas, es considerarà que tenen el
coneixement adequat de la llengua catalana els professors que tinguin el títol de mestre de català, el
certificat de capacitació en llengua catalana, mòdul 2, el certificat de nivell C de la Junta Permanent de
Català o tinguin reconeguda la idoneïtat especial per impartir l'ensenyament en llengua catalana.

Disposicions addicionals

1. El Departament d'Ensenyament publicarà les convocatòries adequades per garantir que els
professors amb coneixement suficient de la llengua catalana i pràctica docent reconeguda en aquesta
llengua puguin obtenir la idoneïtat especial d'acord amb la normativa aplicable.

2. El Departament d'Ensenyament donarà prioritat a l'oferta de cursos de llengua catalana per als
funcionaris docents que no posseeixin acreditació acadèmica per exercir la docència en aquesta llengua.

3. Per a la provisió de llocs de treball en el territori de la Val d'Aran caldrà acreditar també el
coneixement oral i escrit de l'aranès, d'acord amb la normativa vigent.

Disposicions transitòries

1.1. A partir de 1992, el Departament d'Ensenyament, abans de cada convocatòria de provisió de llocs
de treball docent als centres docents públics d'ensenyament secundari, publicarà la relació de centres en
què s'exigirà, per a la dita provisió, el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana. En la
primera convocatòria de provisió de llocs de treball docent a què es refereix el paràgraf anterior, el
nombre d'aquests centres no superarà el 60% del seu total.
Per una ordre del conseller d'Ensenyament aquest percentatge serà incrementat gradualment fins a
l'assoliment del total dels centres per al 1995-96, d'acord amb el desplegament del Pla de formació
permanent i el procés d'aplicació de la reforma educativa.
1.2. Els centres docents públics d'ensenyament secundari per a la provisió dels llocs de treball dels quals
s'exigeixi el coneixement adequat de les dues llengües oficials a Catalunya seran determinats atenent la
capacitació lingüística del seu professorat, el grau d'implantació del seu projecte lingüístic i la seva
distribució en el territori.
1.3 Només podran accedir als llocs de treball docent dels centres que figurin a la relació esmentada al
punt anterior els professors d'ensenyament secundari que posseeixin una acreditació del coneixement
adequat de la llengua catalana.

2. Excepcionalment, i a l'efecte de donar compliment al que estableixen la disposició transitòria 5 de la
Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, i el Reial Decret 575/1991, de 22 d'abril, en el primer concurs de
mèrits que es convoqui per adquirir la condició de catedràtic es valorarà com a mèrit preferent el
coneixement de la llengua catalana.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 18/1986, de 30 de gener, pel qual es regula l'exigència del coneixement de la
llengua catalana per part dels funcionaris del cos de mestres dels nivells de pre-escolar i d'EGB que
s'incorporin al sistema educatiu de Catalunya.

Disposicions finals

1. Es faculta el conseller d'Ensenyament per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.

2. Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.