Decret 362/1983, de 30 d'agost (DOGC 359, del 31), sobre aplicació de la Llei 7/1983, de 18 d'abril (DOGC 322, del 22), de normalització lingüística a Catalunya a l'àmbit de l'ensenyament no universitari, modificat pel Decret 576/1983, de 6 de desembre (DOGC 415, de 9 de març de 1984)


Des de la publicació del Reial Decret 2092/1978, de 23 de juny, que feu possible la incorporació de la
llengua catalana als plans d'estudi dels diversos nivells de l'ensenyament no universitari de Catalunya, el
Departament d'Ensenyament ha publicat diversos Decrets encaminats a aconseguir la normalització
lingüística a Catalunya, com són els Decrets 142/1980, de 8 d'agost, 153/1980, de 12 de setembre, i
270/1982, de 5 d'agost, tots ells encaminats a la generalització de l'ensenyament del català i en català i,
alhora, a crear les condicions que permetin de fer realitat el que disposa l'article tercer de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya en aquest respecte: aconseguir la igualtat plena entre les dues llengües
oficials a Catalunya.
Promulgada suara la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, cal ajustar als
seus preceptes i, singularment als seus articles del 14 al 20, les disposicions vigents fins ara; per tal de
continuar i accelerar el procés d'extensió del coneixement i de l'ús del català que, essent la llengua
pròpia de Catalunya, ho ha de ser també de l'ensenyament i de l'Administració en els diferents nivells
educatius i, a l'ensems, per aconseguir un nivell equiparable del domini de les llengües oficials a
Catalunya per part de tota la seva població escolar.
A més, es tindrà en compte l'especial respecte i protecció que, segons s'estableix en l'esmentat precepte
estatutari, mereix la parla aranesa.
Amb aquesta finalitat, prèvia consulta al Consell d'Ensenyament, a proposta del Conseller
d'Ensenyament i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

I. Les llengües oficials a Catalunya com a matèria d'Ensenyament

Article primer.- 1. Les llengües catalana i castellana seran ensenyades obligatòriament en tots els nivells,
modalitats i graus d'ensenyament no universitari en tots els centres públics o privats, d'acord amb els
programes, orientacions i horaris establerts o que s'estableixin reglamentàriament a aquest efecte per a
cada un dels graus, modalitats i nivells.
En els centres docents de la Vall d'Aran s'ensenyarà també l'aranès.
2. El coneixement de la llengua catalana que s'exigirà als alumnes que s'hagin incorporat tardanament al
sistema educatiu a Catalunya haurà de tenir en compte aquesta circumstància i, per tant, s'adequarà al
seu nivell d'aprenentatge.
3. Quedaran exempts de l'obligació d'acreditar el coneixement de la llengua catalana aquells alumnes
que justifiquin llur residència temporal a Catalunya o aquells en els quals concorrin circumstàncies que el
Departament d'Ensenyament estableixi per reglament.

Article segon.- 1. No es podrà expedir el certificat que doni dret a l'obtenció del títol de graduat escolar a
cap alumne que, havent començat l'E.G.B. després de la publicació de la Llei de Normalització
Lingüística, no acrediti, en acabar-la, que té un coneixement suficient de les dues llengües oficials a
Catalunya.
2. L'acreditament del coneixement del català no serà exigit a aquells alumnes als quals fa referència
l'apartat 3 de l'article anterior.

Article tercer.- 1. Pel que fa als centres de nivell secundari, les llengües oficials seran ensenyades
emprant els programes aprovats oficialment i amb l'extensió horària reglamentària.
2. L'acreditament del coneixement del català no serà exigit a aquells alumnes a què es refereix l'apartat 3
de l'article primer.

Article quart.- 1. Els alumnes espanyols procedents de centres situats fora del territori de Catalunya i que
s'incorporin al sistema educatiu català en qualsevol dels nivells no universitaris hauran de fer
l'aprenentatge de la llengua catalana, del qual en cap cas no estaran exempts.
2. Els alumnes estrangers que s'incorporin al sistema educatiu de Catalunya hauran d'adquirir el
coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sense que se'ls pugui declarar en cap cas
exempts del seu aprenentatge.
3. El Departament d'Ensenyament fixarà els nivells de coneixements que han de ser assolits pels
alumnes a què fan referència els paràgrafs anteriors. Aquests alumnes podran ser declarats exempts de
les avaluacions corresponents, en els termes establerts al paràgraf tercer de l'article primer d'aquest
Decret.

Article cinquè.- 1. En tots els cursos de formació permanent per a adults serà preceptiu l'ensenyament
del català i del castellà.
2. En tots els centres i modalitats d'estudis especialitzats en els quals sigui preceptiu l'ensenyament de la
llengua, s'hi introduiran les llengües oficials.
3. Si als plans d'estudis especialitzats dels centres dependents de la Generalitat, no s'hi inclou
l'assignatura de llengua, els centres hauran d'oferir cursos de llengua catalana per als alumnes que en
tinguin un coneixement insuficient.
4. El Departament d'Ensenyament regularà el que disposa aquest article.

II. La llengua catalana com a llengua d'ensenyament

Article sisè.- 1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament.

Article setè.- 1. Els infants tindran dret a rebre l'ensenyament corresponent al Cicle Inicial d'E.G.B. i, si
s'escau, al període pre-escolar en la llengua que hagi estat habitual fins al moment d'iniciar aquests
estudis, respectant en tot cas el que disposa l'article primer.
2. Els pares, en matricular per primera vegada llurs fills en qualsevol centre, sigui públic o privat, podran
instar que el nen rebi l'ensenyament en la llengua que li sigui habitual.
3. La llengua d'ensenyament no suposarà separar els alumnes en centres diferents per raons de llengua.
4. Per tal de possibilitar l'acolliment adequat als centres dels alumnes de nou ingrés i per a millor solució
dels problemes que a nivell lingüístic es puguin donar a les escoles unitàries, el Departament
d'Ensenyament destinarà preferentment a classes del Cicle Inicial i del Pre-escolar i a les escoles
unitàries aquells professors que tinguin domini de les dues llengües.
5. Els centres programaran activitats tendents a millorar progressivament el coneixement per part de
l'alumne de la llengua que no li hagi estat habitual en començar els estudis.

Article vuitè.- Les classes de llengua catalana i les de llengua castellana seran donades, respectivament,
en català i en castellà, en tots els nivells, modalitats, graus i cursos de l'ensenyament no universitari.

Article novè.- (redactat d'acord amb el Decret 576/1983) 1. Es farà una extensió progressiva de la
llengua catalana com a llengua d'ensenyament a partir del Cicle Mitjà d'E.G.B., per tal d'aconseguir un
coneixement de la llengua catalana i castellana ponderat i compensatori en el Cicle Superior i en els
nivells d'ensenyament secundari. Reglamentàriament, es determinaran les àrees o assignatures que
s'han d'impartir en llengua catalana en els diferents nivells no universitaris.
2. Sens perjudici del que preveu la disposició transitòria segona d'aquest Decret, a més de la llengua
castellana, s'haurà de professar, almenys, una altra assignatura o àrea en aquest idioma."

Article desè.- 1. El Departament d'Ensenyament podrà adoptar aquelles mesures que cregui convenients
per redistribuir el professorat entre els centres d'E.G.B. i Pre-escolar amb la finalitat d'aconseguir que tots
els centres disposin de professorat idoni que, en el seu conjunt, permeti assolir els objectius previstos en
el present Decret.
2. El Departament d'Ensenyament continuarà organitzant cursos de català per al professorat de Preescolar
i E.G.B. i per al professorat d'ensenyament secundari i especialitzat, fins que s'asseguri el
coneixement generalitzat del català a tots els nivells no universitaris. Es prendran igualment altres
mesures amb la mateixa finalitat.
3. També s'organitzaran cursos d'aranès per al professorat que l'hagi d'ensenyar en els centres de la Vall
d'Aran.
4. El Departament d'Ensenyament promocionarà, estimularà i fomentarà la utilització d'eines didàctiques
que facilitin l'ensenyament del català i en català.

III. Del català com a llengua de comunicació i cultura

Article onzè.- Els centres d'ensenyament no universitari de tot Catalunya han de fer de la llengua
catalana un vehicle d'expressió normal en les seves activitats internes.
2. En les reunions i els actes de la vida del centre els assistents podran expressar-se en la llengua oficial
que desitgin, sense que el seu ús pugui suposar cap mena de discriminació.

Article dotzè.- 1. En les activitats de projecció externa s'utilitzarà normalment el català a fi de fer present
la llengua catalana en totes les seves manifestacions culturals i públiques.
2. El Departament d'Ensenyament promocionarà activitats de caràcter cultural, a desenvolupar als
centres públics, en els quals la llengua normalment emprada sigui la catalana.
3. L'aranès podrà ésser emprat també en les activitats internes dels centres de la Vall d'Aran.

IV. El català, llengua oficial de l'Administració educativa a Catalunya

Article tretzè.- El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració educativa.
1. L'Administració educativa de Catalunya i els centres públics que en depenguin empraran normalment
el català tant en les seves relacions mútues i internes com en les que mantinguin amb les
Administracions territorial i local catalanes i amb les altres entitats públiques dependents de la
Generalitat.
2. Les actuacions administratives de règim interior als centres com són actes, comunicats diversos,
horaris, rètols indicatius de dependències, etc., es redactaran normalment en llengua catalana, i també
podran fer-se en aranès si es tracta de centres de la Vall d'Aran.
3. La documentació que hagi de tenir efectes fora de la Comunitat Autònoma es farà en castellà i la que
sigui sol·licitada per l'Administració central o perifèrica de l'Estat o per una altra Comunitat Autònoma, es
redactarà en català o castellà, segons hagi estat sol·licitada.
4. Les actuacions administratives sol·licitades pel públic es faran en català, exceptuant-ne els casos en
els quals els usuaris les demanin en castellà.
Qualsevol ciutadà es pot adreçar a l'Administració educativa de Catalunya usant la llengua oficial que
lliurament esculli.
En els centres de la Vall d'Aran podran fer-se també en aranès.
5. Els avisos al públic que s'hagin d'inserir al tauler d'anuncis dels centres es faran normalment en
llengua catalana.
En el cas de la Vall d'Aran, podran fer-se també en aranès.

Article catorzè.- Els documents administratius que els centres públics dependents de la Generalitat hagin
de redactar en paper imprès, es faran utilitzant els models normalitzats aprovats en aquest respecte i
portaran el nom del centre en català i el topònim del municipi en la seva forma oficial única, que és la
catalana.
Els centres públics de la Vall d'Aran podran emprar també la denominació aranesa per al nom del centre.

Article quinzè.- 1. Per tal de garantir el que estableix l'article primer del present Decret, el Departament
d'Ensenyament tindrà cura d'establir els mecanismes i les condicions que permetin d'assegurar el
coneixement de les llengües castellana i catalana, per part del personal no docent de l'Administració
educativa destinat als centres d'ensenyament o a les dependències administratives.
2. Amb aquesta finalitat haurà d'establir ensenyament gratuït de català per al personal no docent que el
desconegui.
3. Amb el mateix fi, quan es tracti d'establir proves d'accés als llocs de treball corresponents a personal
no docent inclourà proves de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.
4. Per tal d'assegurar que els ciutadans de la Vall d'Aran podran ésser atesos en aranès en els seus
centres escolars, el Departament d'Ensenyament oferirà al personal no docent d'aquell territori
ensenyament gratuït de l'aranès.

Disposicions transitòries

Primera.- El Departament d'Ensenyament donarà les instruccions necessàries perquè aquells centres
que haguessin fet una opció lingüística predominantment castellana, d'acord amb el Decret 270/1982,
puguin arribar més fàcilment a la situació prevista a l'article novè d'aquest Decret; introduint ja la llengua
catalana com a llengua d'ensenyament d'algunes àrees o matèries, a partir del pròxim curs 1983-84.
Segona.- Les escoles que hagin fet una opció catalana, quant a la llengua d'ensenyament, hauran
d'adoptar les mesures adients per tal d'assegurar un domini correcte de les dues llengües, l'Administració
vetllarà pel seu compliment.

Disposicions finals

Primera.- S'autoritza el Conseller d'Ensenyament per dictar les disposicions que calguin per desplegar i
executar el present Decret.

Segona.- Es deroga el Decret 270/1982, així com les seves disposicions complementàries, en tot el que
s'oposi a aquest Decret.

Tercera.- Aquest Decret entrarà en vigor al començament del proper curs 1983-84.