Decret 53/1994, de 8 de febrer (DOGC 1876, de 23 de març), sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d'allotjament turístic


Títol 1. Disposicions comunes dels establiments d'allotjament turístic

Capítol 1. Preus dels establiments d'allotjament turístic

Article 1. Publicitat dels preus
1.1 Els preus de tots els serveis que facilitin els establiments d'allotjament turístic han de gaudir de la
màxima publicitat en els llocs on es prestin. En tot cas, s'han d'exposar, almenys en català, a la recepció
de l'establiment de manera visible i permetent a l'usuari la seva lectura de forma clara, figurant de forma
independent el preu de cadascuna de les unitats d'allotjament i cadascun dels serveis oferts.

Capítol 4. Facturació

Article 10. Requisits de les factures
La factura haurà de contenir, almenys en català, de manera clara i especificada, ja sigui nominalment o
en clau, desglossats per dies i conceptes, els diversos serveis prestats per l'establiment d'allotjament
turístic.