DECRET 62/2002, de 25 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula
l'acreditació dels coneixements lingüístics per a l'accés i la provisió de
llocs en la funció pública docent no universitària a la Comunitat Valenciana.
[2002/4567]

L'aprovació de la Constitució Espanyola en 1978 va suposar un reconeixement de
la riquesa lingüística d'Espanya com a patrimoni cultural objecte d'especial
respecte i protecció, i va permetre que les altres llengües espanyoles, a part
del castellà, foren oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord
amb els seus estatuts. Així, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana,
en l'article 7, va declarar l'oficialitat del valencià i va preveure que es
prengueren mesures per a la seua protecció, recuperació i aplicació en tots els
àmbits, entre ells el de l'ensenyança.

Per a regular esta matèria es va aprovar la Llei 4/1983, de 23 de novembre,
d'Ús i Ensenyament del Valencià, que en l'article 18 va disposar la
incorporació obligatòria del valencià a l'ensenyança en tots els nivells
educatius. En l'article 23 va establir que els professors han de conéixer els
dos idiomes oficials i que la reglamentació reguladora de l'accés del
professorat als centres públics i privats establirà el sistema perquè tots els
professors de nou ingrés posseïsquen les condicions fixades.

D'una altra banda, la Constitució Espanyola consagra en l'article 103 el
principi d'eficàcia de l'administració Pública i el principi de capacitat en
l'accés a la funció pública. La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la
Reforma de la Funció Pública, va establir les bases del règim estatutari dels
funcionaris públics, entre ells els funcionaris docents, i, interrelacionant
els mencionats principis d'eficàcia i de capacitat i la situació de
cooficialitat del castellà i altres llengües espanyoles, va disposar en l'últim
paràgraf de l'apartat 1 de l'article 19 que en les convocatòries per a l'accés
a la funció pública, les administracions públiques, en l'àmbit respectiu de
competències, hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal
per a cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que gaudisquen de
dos llengües oficials.

La Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema
Educatiu, en l'apartat 1 de la disposició addicional novena establix que són
bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents les regulades per
la pròpia llei per a l'ingrés en la funció pública docent, i encomana al Govern
al seu desenrotllament reglamentari en aquells aspectes que siguen necessaris
per a garantir el marc comú bàsic d'esta funció pública docent. Afegix en
l'apartat 2 de la dita disposició addicional que .Les comunitats autònomes
ordenaran la seua funció pública docent en el marc de les seues competències,
respectant en tot cas les normes bàsiques contingudes en esta llei i en el seu
desenrotllament reglamentari conforme s'expressa en l'apartat anterior..

El text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret
Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, en l'article 1.2
limita la seua pròpia aplicació al personal docent en aquelles matèries que no
es troben regulades per normes bàsiques dictades per l'Estat i les específiques
de la Comunitat Valenciana per al seu respectiu àmbit funcional.

El Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels
Col·legis d'Educació Primària, aprovat pel Decret 233/1997, de 2 de setembre,
del Govern Valencià, en el seu article 88, i el Reglament Orgànic i Funcional
dels Instituts d'Educació Secundària, aprovat pel Decret 234/1997, de 2 de
setembre, del Govern Valencià, en el seu article 102, disposen que en els
municipis de predomini lingüístic valencià tots els centres aplicaran un o més
dels programes d'educació bilingüe, i que els centres dels municipis de
predomini lingüístic castellà també poden aplicar qualsevol dels programes.

És fonamental per a la implantació d'estos programes que el professorat dels
centres educatius de la Comunitat Valenciana tinga un domini oral i escrit
suficient dels dos idiomes oficials per a la transmissió de coneixements.

L'article 20 del Reial Decret 850/1993, de 4 de juny, pel qual es regula
l'ingrés i l'adquisició d'especialitats en els cossos de funcionaris docents a
què es referix la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del
Sistema Educatiu, preveu que les comunitats autònomes amb llengua pròpia
reconeguda oficialment, quan el coneixement d'esta constituïsca un requisit per
a l'accés als cossos de funcionaris docents, establisquen els procediments
adequats per a l'acreditació del coneixement de la llengua pròpia, cosa que es
considera oportú fer a fi que no hi haja discrecionalitat de l'administració en
l'apreciació dels coneixements necessaris per a accedir a la funció pública
docent.

Per tot l'exposat, a proposta del conseller de Cultura i Educació, conforme amb
el Consell Jurídic Consultiu i després de la deliberació del Govern Valencià,
en la reunió del dia 25 d'abril de 2002,

DECRETE
Article 1. Coneixement dels idiomes oficials
El personal docent dels centres d'ensenyança no universitària i dels servicis o
unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Conselleria de Cultura i
Educació ha de tindre el coneixement adequat, tant a nivell oral com escrit,
dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana.

Article 2. Supòsits en què s'haurà d'acreditar
L'acreditació del coneixement adequat a què es referix l'article anterior
s'exigirà en els procediments selectius d'ingrés i d'accés a cossos docents que
es convoquen a la Comunitat Valenciana, inclosos els procediments d'accés a la
condició de catedràtic.

Article 3. Procediment d'acreditació
Per ordre de la Conselleria de Cultura i Educació s'establirà el procediment
d'acreditació del coneixement adequat oral i escrit, previst a l'article 1,
dels dos idiomes oficials.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Pla de formació i actualització lingüística
La Conselleria de Cultura i Educació elaborarà un pla de formació i
actualització lingüística perquè el personal docent puga adquirir els
coneixements adequats de valencià.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació reglamentària
Es faculta el conseller de Cultura i Educació per a dictar les disposicions
necessàries per al desplegament i l'aplicació del present decret.

Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 25 d'abril de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura i Educació,
MANUEL TARANCÓN FANDOS