LLEI 2/1989, DE 22 DE FEBRER, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS (BOCAIB núm. 38, de 28
de març de 1989; BOE núm. 169, de 17 de juliol)


Article 45

La selecció de personal al servei de l'Administració autonòmica, sigui funcionari, sigui
laboral, d'acord amb l'oferta pública d'ocupació que s'hagi realitzat, s'ha d'efectuar amb
criteris d'objectivitat en aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat dels aspirants i
amb convocatòria pública prèvia.
A les proves selectives que es realitzin per a l'accés a les places de l'Administració en
l'àmbit territorial de les Illes Balears, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua pròpia
de la comunitat autònoma en expressió oral i/o escrita, respectant plenament el principi de
proporcionalitat a nivell d'exigència d'un determinat coneixement, que haurà d'estar
relacionat, en qualsevol cas, amb les places o funcions de que es tracti.