Luxemburg
Llei de 24 de febrer de 1984 sobre el règim de les llengües


Jo, JEAN, per la gràcia de Déu, Gran Duc de Luxemburg, Duc de Nassau;
El Nostre Consell d'Estat;
Amb l'assentiment de la Cambra de Diputats;
Vista la decisió de la Cambra de Diputats de 24 de gener de 1984 i la del Consell d'Estat de febrer de 1984 referida al fet que no hi ha una segona votació;

Hem ordenat i ordenem:

Article 1
Llengua nacional
La Llengua nacional dels luxemburguesos és el luxemburguès.

Article 2
Llengua de la legislació
Les lleis i llurs reglaments d'execució s'han de redactar en francès. Quan aquestes lleis i reglaments van acompanyats d'una traducció, només és vàlid el text francès.
En el cas que reglaments no recollits en l'apartat anterior hagin estat redactats per un òrgan estatal, municipal o un establiment públic en una llengua diferent de la francesa, només és vàlid el text redactat en la llengua emprada per l'òrgan en qüestió.
Aquest article no deroga les disposicions aplicables en matèria de convencions internacionals.

Article 3
Llengües de l'administració pública i de justícia
En matèria administrativa, contenciosa o no, i en matèria jurídica, hom pot usar les llengües francesa, alemanya o luxemburguesa, sense perjudici de les disposicions especials en relació a algunes matèries.

Article 4
Requeriment administratiu
Quan una instància ha estat redactada en luxemburguès, en francès o en alemany, l'administració ha de respondre, en la mesura que sigui possible, en la llengua triada pel demandant.

Article 5
Derogació
Es deroguen totes les disposicions incompatibles amb aquesta llei, en particular les següents:
- Reial Decret gran ducal de 4 de juny de 1830 que conté les modificacions de les disposicions existents sobre les diverses llengües que s'usen al reialme;
- Ofici del 25 d'abril de 1832 a la comissió del govern, d'afers interns, relatiu a l'ús de la llengua alemanya en les relacions amb la Cambra;
- Reial Decret gran ducal de 22 de febrer de 1834 relatiu a l'ús de les llengües alemanya i francesa en els actes públics.

Mano i ordeno que aquesta llei sigui inclosa al Mémorial per tal que pugui ser executada i observada per tots aquells als quals afecta.