Llei 8/1987, de 15 d'abril (DOGC 832, del 27), municipal i de règim local de Catalunya, modificada per la Llei 1/1998, de 7 de gener (DOGC 2553, del 9), de política lingüística

Article 5 (redactat d'acord amb la Llei 1/1998)

- 1 El català, es la llengua pròpia de l'Administració local de Catalunya i, per tant, ha d'ésser la llengua
d'ús normal i general en les seves activitats.
- 2 Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a escollir la llengua oficial amb què es relacionen amb els
ens locals, i aquests tenen el deure correlatiu d'atendre'ls en la llengua escollida, en els termes establerts
per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.


Article 294.2 (redactat d'acord amb la Llei 1/1998)
D'acord amb llurs ofertes d'ocupació pública, les entitats locals han de seleccionar el personal per mitjà
de convocatòria pública i dels sistemes de concurs, oposició i concurs oposició lliure, en els quals han de
quedar garantits els principis d'igualtat, de mèrit, de capacitat i de publicitat. En el procés de selecció,
s'ha d'acreditar el coneixement del català i, en els ens locals de la Vall d'Aran, també l'aranès, tant en
l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti.


Article 302
...
- 2 Els funcionaris d'altres administracions públiques i de corporacions locals es poden presentar a les
convocatòries per proveir llocs de treball dels ens locals, d'acord amb el que disposa la relació
corresponent de llocs de treball.


Article 310.2 (redactat d'acord amb la Llei 1/1998)
Els ens locals de Catalunya han d'incloure el requisit del coneixement oral i escrit del català en les bases
de la convocatòria del concurs per a proveir llocs de treball reservats a funcionaris i funcionàries de
l'Administració local amb habilitació de caràcter estatal.