Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut
(Illes Balears)


Art. 5.2. Així mateix, tots tenen dret a rebre informació sanitària en la forma més idònia per a la seva comprensió i en una de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma, i assegurar-se que aquella sigui intel·ligible per als pacients.


Disposició addicional cinquena.

El Servei de Salut de les Illes Balears adoptarà les mesures necessàries per a la normalització de l'ús de la llengua catalana en els centres i serveis que en depenguin.

Disposició addicional sisena.

1. En tots els centres assistencials de caràcter privat, la informació escrita a l'usuari sobre els serveis i les prestacions sanitàries haurà de figurar, com a mínim, en llengua catalana.

2. Així mateix, aquests centres hauran d'estar en condicions d'oferir, igualment en llengua catalana, aquesta informació verbalment.