Ordre per la qual es regulen els usos de la llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.

 

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de dia 12 de maig de 1998, per la qual es regulen els usos de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua d'ensenyament en els centres docents no universitaris de les illes Balears.

La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, entre els seus objectius, proclama la necessitat d'assegurar el coneixement i l'ús progressiu de la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament, com també, en l'article 20, convoca l’Administració a adoptar les disposicions necessàries per garantir, sense perjudici del dret reconegut en l'article 18, que els escolars de les illes Balears puguin usar normalment i correctament la llengua catalana i la llengua castellana al final del període d'escolaritat obligatòria.

Amb la finalitat de fer efectius aquests preceptes, el Govern Balear aprovà el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears.

Aquest Decret s'ocupa dels mecanismes jurídics i de planificació, entre els quals el projecte lingüístic de centre, que han de possibilitar la implantació progressiva de l'ensenyament en llengua catalana, estableix unes pautes específiques per a cada etapa educativa, i incorpora una nova regulació per a l'aprovació del material didàctic. Al mateix temps, el Decret preveu la projecció de la nostra llengua com a vehicle normal de relació i de comunicació en 1'àmbit docent.

En desplegament del capítol II, i en aplicació de determinats articles del capítol III d'aquest Decret, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports ha considerat oportú dictar una norma que reguli l'elaboració dels projectes lingüístics de centre, i, per tant, els usos de la llengua catalana com a llengua d'ensenyament, de comunicació i també els aspectes fonamentals per a l'ensenyament de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Ordenació i Innovació, dict la següent

ORDRE

Article 1

Els centres d'ensenyament no universitari elaboraran el projecte lingüístic, inserit en el projecte educatiu que, d'acord amb el Decret 92/1997, de 4 de juliol, especificarà quines àrees s'impartiran en llengua catalana, definirà els plantejaments didàctics sobre els quals es fonamenta l'ensenyament-aprenentatge de les llengües al centre i determinarà l'ús de la llengua catalana en l'àmbit administratiu i en les comunicacions del centre.

Article 2

1.- Els centres que tenen ja un projecte lingüístic propi, aprovat en el seu moment, abans de la publicació del decret 92/ 1997, de 4 de juliol, que superi el còmput previst a l'article 10 de l'esmentat Decret, mantindran aquell projecte i la seva progressió o consolidació dins el projecte educatiu, Conseqüentment, no els serà d'aplicació l'article 6 d'aquesta Ordre.

2.- Els centres que en el moment de la publicació del Decret 92/1997, de 4 de juliol , no hagin iniciat l'ensenyament en llengua catalana o que la imparteixin en grau inferior al fixat amb caràcter obligatori en el Decret esmentat, començaran, si fa el cas, o incrementaran l'ensenyament en llengua catalana i planificaran en el projecte lingüístic de centre la implantació progressiva de l'ensenyament en aquesta llengua fins a arribar, en un termini màxim de quatre cursos escolars, a la meitat del còmput horari, amb especificació de quines àrees, a més de les indicades al Decret citat, s'impartiran en llengua catalana. El projecte lingüístic de centre determinarà la planificació prevista per a tot el període d'implantació.

Article 3

1.- L'elaboració del projecte lingüístic de centre, com a part del projecte educatiu, serà responsabilitat de l'equip directiu, d'acord amb les directrius establertes pel consell escolar, les propostes del claustre de professors i d’altres representants de la comunitat educativa.

2.- El projecte lingüístic haurà d'establir-se d'acord amb les característiques sociolingüístiques de l'entorn escolar amb l'objectiu d'assolir el domini de les dues llengües al final de l'escolaritat obligatòria, tal com prescriu l'article 20 de la Llei 31/1986, de normalització lingüística, i haurà d'atendre a les necessitats educatives específiques dels alumnes. Haurà de ser aprovat per majoria qualificada del consell escolar de centre, òrgan que també serà responsable de l'avaluació interna del projecte.

3.- Els centres remetran anualment el projecte lingüístic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports en la mateixa data que estableixi l'administració educativa per al lliurament de la planificació educativa del centre.

Article 4

Els projectes curriculars d'etapa, elaborats sota la supervisió i la coordinació de la comissió pedagògica del centre, recolliran les directrius i les decisions incloses en el projecte lingüístic en matèria d'ensenyament en llengua catalana i d'ensenyament-aprenentatge de les llengües en tots aquells aspectes que la legislació contempla per als projectes curriculars i, molt concretament en els següents, d'acord amb les especificitats de les diferents etapes educatives:

a) S'hi especificaran les àrees que han de ser impartides en llengua catalana en cada una de les etapes i nivells, amb inclusió de les que s'indiquen a l'article 6 d'aquesta Ordre.

b) Es considerarà de forma global el temps dedicat a l'ensenyament en llengua catalana en les diferents etapes educatives, en coherència amb la necessitat d'assolir, tal com exigeix el Decret 92/1997, de 4 de juliol, la meitat del còmput horari i amb atenció al temps prescrit de les àrees a cadascun dels cicles.

c) S'establiran previsions de caràcter general sobre la metodologia didàctica de l'ensenyament-aprenentatge de les llengües curriculars.

d) S'establiran normes d'ús lingüístic a les àrees impartides en llengua catalana, de manera que totes les activitats docents i de comunicació, realitzades pel professorat i per l'alumnat, siguin en aquesta llengua, així com també ho seran els llibres de text; hi haurà d'haver materials de consulta en llengua catalana a la disposició dels alumnes.

c) S’hi inclouran previsions derivades dels anteriors aspectes en les programacions didàctiques dels cicles i departaments.

Article 5

1.- La programació general anual del centre, elaborada per l'equip directiu tenint en compte les aportacions del claustre i del consell escolar i, si escau, dels alumnes, haurà d'incloure previsions en matèria de concreció de les directrius emanades del projecte lingüístic, d'acord amb la legislació vigent relativa als projectes educatiu i curricular i, de manera especial, haurà d'atendre a tot allò que faci referència a la planificació de l'ús progressiu de la llengua catalana en l'àmbit administratiu i en les comunicacions del centre, tal com es contempla als articles 20, 21 i 22 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.

2.- En finalitzar el curs escolar, el consell escolar i l'equip directiu del centre avaluaran el grau de compliment del projecte lingüístic i inclouran les conclusions més rellevants a la memòria anual que es tramet a l'Administració educativa.

Article 6

1.- Per modificar un projecte lingüístic amb la finalitat de superar el còmput horari establert a l'article 2 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, els centres hauran de presentar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, durant el mes de juny, la corresponent sol·licitud, acompanyada de l'acta del consell escolar on s'especifiqui l'acord i s'expressi que s'han dut a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir el consens majoritari dels pares i les mares dels alumnes afectats. També s'hi haurà d'incloure la proposta de planificació de l'ús de la llengua catalana que es preveu dur a terme. Cas que l'Administració educativa l'autoritzi, aquesta planificació s'incorporarà al projecte lingüístic de centre, que haurà de seguir el procés derivat de l'aplicació de la present Ordre.

2.- Els centres que, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret 92/1997, de 4 de juliol, desitgin impartir en llengua catalana una àrea diferent a la que es fixa als articles 17c i 18a d'aquella norma, ho sol·licitaran motivadament a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, acompanyant:

motivació de petició

acord del Consell Escolar

acreditació del consens majoritari de la comunitat educativa.

Aquesta sol·licitud serà informada per la Comissió Tècnica d' Assessorament per a l'ensenyament de i en llengua catalana.

Article 7

El Departament d'Inspecció Educativa i els serveis tècnics de l'Administració educativa podran assessorar els centres per a l'elaboració i l'aplicació del projecte lingüístic. Així mateix, el Departament d'Inspecció Educativa, amb l'assistència, en el seu cas, dels serveis tècnics, avaluarà la coherència i l'efectivitat dels projectes lingüístics i, juntament amb tota la comunitat educativa, vetlaran perquè es garanteixi, com s'indica a l'article 20 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, que tots els escolars de les illes Balears puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període d'escolaritat obligatòria.

Article 8

D'acord amb l'article 18.2 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, i en aplicació de l'article 9 del Decret 92/1997, de 4 de juliol, els pares, les mares o tutors dels alumnes que cursin el primer ensenyament, que correspon a l'etapa d'educació.

Article 9

Als centres docents d'ensenyament no universitari als quals es refereix l'article 2

d'aquesta Ordre, en relació a l'ús de la llengua catalana com a llengua d'ensenyament de les diverses àrees curriculars, es procedirà d'acord amb el que es prescriu segons les etapes educatives, i d'acord amb el que impliquen els articles 16 a 19 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.

1.- A l'etapa d'educació infantil al primer curs del segon cicle s'utilitzarà la llengua catalana de manera que el seu ús sigui, com a mínim igual al de la llengua castellana, tot tenint en compte el caràcter globalitzador de l'etapa. Aquesta implantació de l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament serà progressiva i es generalitzarà en els anys següents. Mentrestant, l'ensenyament haurà de garantir que els infants, en acabar aquesta etapa, puguin seguir, a partir del primer curs d'educació primària, àrees en llengua catalana i en llengua castellana, d' acord amb el que estableix l'article 17 del Decret 92/1997, de 4 de juliol.

2.- A l'etapa de l'educació primària s'impartirà en llengua catalana, com a mínim, una àrea del primer curs de cada cicle.

Al primer curs d'aquesta etapa serà impartida en llengua catalana, com a mínim, l'àrea de coneixement del medi natural, social i cultural. Aquesta àrea serà impartida en llengua catalana fins al final de l'etapa.

3.- A l'etapa de l'educació secundària obligatòria s'impartirà en llengua catalana, com a mínim, una àrea a primer curs de cada cicle. L'àrea de ciències socials, geografia i història, i l'àrea de ciències de la natura s'impartiran en llengua catalana, com a mínim, en el primer curs d'aquesta etapa. Aquestes àrees s'impartiran en llengua catalana fins al final de l'etapa.

4.- A l'etapa de l'educació secundària postobligatòria, el centre, d'acord amb el que prescriu l'article 3 d'aquesta Ordre, planificarà en el projecte lingüístic la implantació progressiva de la llengua catalana com a llengua d'ensenyament, de manera que l'ús de la llengua catalana sigui, com a mínim, igual al de la llengua castellana. L'opció de l'ús de la llengua catalana en les diferents àrees que els alumnes hauran cursat en aquesta llengua al llarg de l'etapa anterior i tenint en compte els aspectes que puguin incidir millor en els estudis posteriors i en la inserció social i laboral de l'alumnat, sense perjudici de l'objectiu d'aconseguir el domini de les dues llengües.

Article 10

1.- Els centres d'educació de les persones adultes s'atendran al que fixa el Decret 921 1997, de 4 de juliol, quant a l'ús de la llengua catalana en els centres docents, com també als articles 1 i 2 d'aquesta Ordre.

2.- La selecció de les àrees a impartir en llengua catalana es farà atenent als aspectes que puguin incidir millor en la inserció social i laboral, en la integració cultural o en els estudis posteriors dels alumnes.

3.- El projecte lingüístic de centre haurà de contemplar els aspectes esmentats, amb especial atenció al caràcter progressiu de l'ús de la llengua catalana, a les característiques i possibilitats de l'alumnat adult i a la consideració, en l'aprenentatge del català, del caràcter funcional de la llengua.

Article 11

Els centres d'educació especial i segons el que s'indica a l'article 24.4 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística, la planificació de l'ús de la llengua catalana, reflectida, com correspon, en el projecte lingüístic de centre, es farà d'acord amb les possibilitats individuals dels alumnes i, en tot cas, en consonància amb la resta d'aprenentatges.

Article 12

A l'Escola Oficial d'Idiomes s'utilitzarà normalment la llengua catalana en l'àmbit administratiu i en les comunicacions. El projecte lingüístic de centre haurà d'atendre, en aquest sentit als articles 20 a 22 del Decret 92/ 1997, de 4 de juliol, i, alhora, a les orientacions de l'article 15 de la mateixa disposició. Així mateix, en les assignatures encaminades a la formació de traductors i intèrprets, els alumnes hauran de practicar la traducció directa i inversa entre la llengua estrangera i les llengües catalana i castellana, en una proporció, com a mínim, del cinquanta per cent pel que fa a la catalana.

Article 13

Si, en l'exercici del que determina la disposició transitòria del Decret 92/1997, de 4 de juliol, algun centre, de manera excepcional, hagués de retardar l'aplicació dels articles que s'hi esmenten, ho sol·licitarà prèviament a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. La sol·licitud corresponent, acompanyada de la documentació justificativa, serà remesa a la Direcció General d'Ordenació i Innovació durant la primera setmana del mes de setembre de cada any. Un cop estudiat el cas, la Direcció General d'Ordenació i Innovació comunicarà al centre la resolució corresponent.

Article 14

La Comissió Tècnica d' Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua catalana, òrgan consultiu del conseller d'Educació, Cultura i Esports en aspectes relacionats amb l'ensenyament i l'ús de la llengua catalana en els centres docents no universitaris, emetrà anualment un informe sobre el desenvolupament i l'aplicació dels projectes lingüístics als centres docents no universitaris de les illes Balears on, a més de l'anàlisi de les dades, formularà al conseller d'Educació, Cultura i Esports els suggeriments que consideri oportuns per a la millora de les previsions derivades de l'aplicació de la norma present.

Disposició addicional

En compliment del que està previst a l'article 19.3 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística, com també a l' article 11 del Reial Decret 8061993 de 28 de maig sobre règim de Centres docents estrangers a Espanya, la Direcció General d'Ordenació i Innovació procedirà a fixar el currículum de la llengua i cultura espanyola, així com la llengua catalana, pròpia de les illes Balears, amb l'horari corresponent.

Disposició transitòria primera

No obstant el que prescriu l'article 13 d'aquesta Ordre, la sol·licitud per retardar l'aplicació dels articles esmentats a la disposició transitòria del Decret 92/1997, de 4 de juliol, referida al curs 1998-99, ha de ser tramesa abans del 15 de juliol.

Disposició transitòria segona

Atès que al moment de la promulgació d’aquesta Ordre, el curs acadèmic 1997/98 està ja molt avançat, l’exigència continguda a l’article 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4, s’entendrà aplicable a partir del curs 1998-99.

Disposició final

Aquesta Ordre començarà a vigir l'endemà de la seva publicació en el BOCAIB. Contra aquesta ordre, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOCAIB prèvia comunicació a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, conforme disposen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i els articles 57 i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.