Ordre de 27 de juliol de 1983, per la qual es dicten normes per a l'ensenyament del valencià en Educació Preescolar, General Bàsica, Formació Profesional i Batxillerat durant el curs 1983-84, en centres públics i privats.


L’ensenyament del valencià a la Comunitat Valenciana féu les primeres passes fermes el proppassat Curs 1982-83, a través de la incorporació del valencià a l’ensenyament, que fou regulat pel Decret de 3 de desembre de 1982 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18-12-82, núm. 86).

L'Ordre de 3 de febrer de 1983 i les circulars de la Direcció General d'Ensenyaments Bàsics de 8 de febrer i d'Ensenyament Mitjà de 3 de març, desenvoluparen una normativa imprescindible per a la introducció del valencià als Centres de Pre-escolar, EGB, BUP i FP.

Després de l’experiència acumulada en el Curs 82-83, cal ordenar el règim de l'ensenyament del valencià en els nivells d'ensenyaments no universitaris per al Curs 83-84 pròxim.

En atenció a aquests motius, fent ús de la facultat que m'atribueix la Disposició Final primera del Decret de 3 de desembre,

ORDENE:

TITOL PRIMER

Principis generais

Article 1.r

U. El valencià és matèria obligatòria, tant als centres públics com als privats, per a tots els alumnes de Preescolar, EGB, BUP i FP, a les comarques valencianoparlants, llevat del cos en què els pares o tutors acrediten raonadament la residència temporal a la comarca corresponent de la Comunitat Valenciana i expressen, a l'hora de formalitzar la inscripció, el desig que llurs fills siguen eximits de l'ensenyament del valencià.

Dos. La residència temporal serà justificada d'acord amb el procediment determinat en l'Ordre de 3 de febrer de 1983 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 93, de 5 de febrer de 1983). Es considerarà que hi ha residència temporal quan s'acredite documentalment que la professió del pare o tutor de l'alumne és subjecta, normalment, de trasllats freqüents, que la permanència en la Comunitat Valenciana siga menor a tres anys, i sempre que puga preveure's trasllat del domicili familiar a una altra Comunitat Autònoma durant el curs escolar per al qual és sol·licitada l'exempció de l'ensenyament del valencià.

Tres. A les comarques castellano-parlants, la introducció del valencià s'hi farà de manera voluntària i progressiva en els exactes termes expressats per l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 3 de febrer de 1983 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 93, de 5 de febrer de 1983). La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència promourà i afavorirà totes les iniciatives per a introduir l’ensenyament del valencià a les comarques castellano-parlants.

Article 2.n

L'autorització de programes d'ensenyament en valencià establerta per l’article 3.r del Decret de 3 de desembre de 1982, serà tramitada segons indica l'apartat 3.r de l'Ordre de 3 de febrer.

Article 3.r

En la mesura que la generalització de l'ensenyament del valencià no puga realitzar-se en el Curs 83-84 per a tots els alumnes dels nivells no universitaris, als centres públics i privats, per insuficiència de professorat degudament especialitzat, s’imposarà un criteri de gradualitat que, tot partint dels nivells inferiors (Pre-escolar, Cicle Inicial, etc.), s'estenga progressivament a la resta.

TITOL II

Pre-escolar i EGB, centres públics i privats

secció 1.ª Professorat

Article 4.t

U. Podran exercir l’ensenyament del valencià els professors que reunesquen les condicions següents:

A) Per al Cicle Superior.

1 . Professors d'EGB que acrediten estar en possessió del certificat del nivell Superior dels Cursos de «Lingüística Valenciana i la seua didàctica», expedits pels ICES de les Universitats Valencianes.

2. En defecte d’açò, llicenciatura en Filologia Hispànica, Secció de Filologia Valenciana, de les Universitats de València i d'Alacant, o altres d'equivalents d’altres Universitats.

3. En defecte dels anteriors, la llicenciatura en Filologia Hispànica o Romànica amb el certificat del nivell Superior dels Cursos de «Lingüística Valenciana i la seua didàctica», expedit pels ICES de les Universitats Valencianes.

4. Finalment, en defecte dels enumerats, qualsevol llicenciatura en Filosofia i Lletres amb el certificat esmentat al número 1 d'aquest apartat A.

B) Per a Pre-escolar, Cicle Inicial i Cicle Mitjà.

1 . Professors d'EGB que acrediten estar en possessió del certificat del nivell Superior o Mitjà dels Cursos de «Lingüística Valenciana i la seua didàctica» expedits pels ICES de les Universitats Valencianes.

2. En defecte d'açò, llicenciatura en Filologia, Secció de Filologia Valenciana, de les Universitats de València i Alacant, o altres d’equivalents d'altres Universitats.

3. En defecte dels anteriors, llicenciatura en Filologia Hispànica o Romànica amb el corresponent certificat del nivell Superior o Mitjà dels Cursos de «Lingüística Valenciana i la seua didàctica», expedits pels ICES de les Universitats Valencianes.

4. Finalment, en defecte dels enumerats, qualsevol llicenciatura en Filosofia i Lletres, amb el certificat esmentat 1 número 1 d'aquest aparta¡ B.

Dos. Qualsevol qüestió que farà referència a titulacions oficials universitàries no previstes en aquesta Ordre, haurà de ser sotmesa a dictamen de la Comissió Tècnica per a l'Ensenyament del Valencià, d'acord amb les atribucions que li confereix l’apartat d) de l’article 6.é del Decret de 3 de desembre de 1982 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm 86), desenvolupat a l’apartat D) de l'article tercer de l’Ordre de 3 de febrer de 1983, la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 93, de 5 de febrer).

Tres. D'acord amb la corresponent Ordre de la Conselleria que normalitzarà el sistema de perfeccionament i d'especialització, es considerarà a aquests titulats «Professors especialistes de Valencià». Progressivament i gradual tots els professors d'EGB de la Comunitat Valenciana hauran d'adquirir aquesta especialització.

Quatre. En les noves contractacions de professors en els centres públics, i també en els privats, s’atendrà als qui tinguen les titulacions que els habiliten per a impartir l’àrea de valencià.

Cinc. La direcció General d'EGB, amb el dictamen previ favorable de la Comissió Tècnica, podrà autoritzar d'impartir classes de valencià a aquells professors que, no

estant en possessió de les titulacions requerides al número u d'aquest article, acrediten un domini suficient, oral i escrit, d'aquest.

Sis. Els directors dels centres públics i privats, pel que fa a l’adscripció dels professors als distints cursos i especialitats, atendrà els titulats de valencià existents a la plantilla, potenciant al màxim la seua utilització perquè el major nombre d’alumnes se'n beneficie dels ensenyaments.

Secció 2.ª Aspectes organitzatius

Article 5.é

U. L’acord amb el que disposa el punt tres de l'article 4.1, els directors, prèvia consulta al Claustre, podran prendre totes les mesures organitzatives que siguen necessàries a fi de garantir el dret que tenen els alumnes de rebre l’ensenyament del valencià, potenciant al màxim la dedicació dels professors titulats.

Dos. Per Resolució de la Direcció General d'EGB, seran determinats els elements bàsics d'organització de centres i professorat per fer realitat el que disposa el punt anterior, sempre dins de criteris de màxima flexibilitat.

Article 6.é

El temps dedicat al valencià serà de tres hores setmanals amb caràcter general. Els horaris de Pre-escolar, Cicle Inicial, Mitjà i Superior quedaran afectats en la forma que indica l'Annex 1.

Article 7.é

Es constituirà, a cada col·legi, un Departament de Valencià, que servirà de suport tècnic al professorat del Centre i exercirà les tasques de traducció, a més de les pròpies dels departaments didàctics. El cap del Departament serà un dels professors titulars de l’àrea de valencià.

Secció 3.ª Avaluació

Article 8.é

El valencià, a tots els efectes i, per tant, també al de l’avaluació, és una matèria més del currículum escolar.

La Direcció General d'EGB normalitzarà el Llibre d'Escolaritat i els Registres Acumulatius, Actes, etc., adequant la documentació acadèmica i administrativa a la nova situació.

Secció 4.ª Orientació i control

Article 9.é

Per a l’orientació, seguiment i suport tècnic dels professors de valencià en exercici, es crea la figura del «Coordinador per a l’Ensenyament del Valencià», el qual dependrà directament -igual que els Inspectors Ponents de Valencià dels Servei d'Ensenyament del Valencià de la Direcció General d'Educació Bàsica.

Article 10.

Vetlar pel compliment de les disposicions que regulen l’ensenyament del valencià correspon a la Inspecció d'Educació Bàsica. Correspon també a la Inspecció promoure la normalització lingüística a l’escola, eliminant obstacles i oferint solucions de tot tipus a les distintes situacions que puguen sorgir en la seua tasca.

TITOL III

Formació Professional i Batxillerat: centres públics i privast

Secció 1.ª Professorat

Article 11.

U. Es consideren hàbils per a impartir classes de valencià en els centres públics o privats els llicenciats a qué fa referència l'apartat a) de l'article 4.1 del Decret de 3 de desembre de 1982.

Dos. La Direcció General d'Ensenyament Mitjà, amb el dictamen favorable previ de la Comissió Tècnica, podrà autoritzar d'impartir classes de valencià, en els centres privats, els llicenciats en qualsevol especialitat de Lletres que, tenint contracte en vigor en el Curs 1982-83, tinguen un domini suficient oral i escrit del valencià, encara que no disposen de la titulació requerida al punt anterior.

Tres. En el cos que els centres privats no tinguen cap professor amb la titulació exigida, ni es done la circumstància prevista en l’anterior punt dos, els professors a contractar pel Centre hauran de reunir les condicions de titulació al·ludides al punt u d'aquest article.

Secció 2.ª Aspectes organitzatius

Article 12.

U. El temps dedicat a l’assignatura de valencià serà, per als alumnes de règim diürn, de tres hores setmanals en BUP i de dues hores en FP.

En primer de BUP es reduirà una hora de Llengua I una d'Idioma estranger. Als altres cursos les hores de valencià s'incorporaran a l'horari.

Dos en els estudis nocturns, la Direcció General d'Ensenyament Mitjà adoptarà les resolucions organitzatives necessàries perquè l'ensenyament del valencià s’adapta a les peculiaritats d'aquest règim, tenint en compte sempre les circumstàncies de cada Centre.

Article 13.

Als centres privats el valencià serà obligatori en el 1.' curs de BUP i en el 1.1 curs del Primer Grau de FP, entenent que la introducció serà progressiva fins a tots els cursos d'ambdós nivells.

Article 14.

A tots els centres públics i privats serà constituït, a efectes de coordinació didàctica, un Departament de Valencià, integrat pel professor o professors de l’assignatura.

Secció 3.ª Avaluació

Article 15.

Als efectes d'avaluació, el valencià és una assignatura obligatòria més.

La Direcció General d'Ensenyament Mitjà dictarà les instruccions necessàries a l’efecte.

Secció 4.ª Orientació í control

Article 16.

La Inspecció Tècnica de Batxillerat i la Coordinació de FP vetlaran pel compliment de les disposicions que regulen l'ensenyament del valencià, i d'acord amb la Direcció General d'Ensenyaments Mitjans, miraran de superar els obstacles que puguen sorgir als centres.

Article 17.

Es crea la figura del «Coordinador per a l'Ensenyament del Valencià», i n’haurà d'existir un, com a mínim, per província.

A més d'altres funcions que li puga encomanar la Direcció General d'Ensenyament Mitjà, a través del Servei d'Ensenyament del Valencià, el Coordinador en complirà aquestes:

a) Orientar i donar suport tècnicament als professors.

b) Seguir i avaluar el rendiment de l’ensenyament del valencià.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Els continguts, programes i orientacions metodològiques, elaborats per l'Equip Tècnic que creà l'ordre de 3 de febrer, seran autoritzats per Resolució de les Direccions Generals d'EGB i d'Ensenyament Mitjà en els àmbits de competència respectius, a fi que durant el Curs 1983-84 puguen ser assatjats i experimentats pel professorat abans de l'aprovació definitiva.

Segona. Els llibres de text per a l’ensenyament del valencià durant el Curs 1983-84 seran autoritzats per Resolució de les Direccions Generals d'EGB i d'Ensenyament Mitjà.

Tercera.

Les Direccions generals d'EGB i de Ensenyament Mitjà queden facultades perquè, en l’àmbit de llurs competències, dicten les Resolucions o Instruccions que estimen adients per tal de dur a efecte el que disposa aquesta Ordre.

València, a 27 de juliol de í983.

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

ANNEX I
(Horaris)
Pre-escolar Cicle Inicial


Llengua castellana 4 4
Valencià 4 4
Matemàtiques 4 4
Experiència social i natural 4 4
Educació artística 5 5
Ensenyament religiós o Etica 1 1/2 1 1/2
Descans o joc 2 1/2 2 1/2

25 25

Cicle Mitjà


Llengua castellana 5
Valencià 4
Matemàtiques 4
Ciències Naturals 2
Ciències Socials 3
Ensenyament religiós o Etica 2
Educació artística 3 1/2
Esplai o joc 1 1/2

25

Cicle Superior


Llengua castellana 8 (1)
Valencià
Idioma modern 3
Matemàtiques 3
Ciències Naturals 2
Ciències Socials 3
Educació estètica y pre-tecnológica 3
Educació Física 2
Educació religiosa o Etica 1

25

(1) De les 8 hores, 3 seran de castellà, 3 de valencià i les altres 2 per a estructures lingüístiques comuns.