Ordre de 17 d'agost de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol de 1984, sobre aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, pel que fa al valencià com a llengua d'ensenyament.

Havent aconseguit la generalització de l'ensenyament del valencià en tots els centres no universitaris, interessa regular el procés d'incorporació progressiva de l'ús del valencià segons que estableix el Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, que desplega la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià, tot respectant la voluntat manifestada pels pares o tutors, segons que estableix l'Ordre de 31 de gener de 1987, d'aquesta Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Pel que fa al Curs 1987-88,

ORDENE:

Article primer

Pel que fa als Plans Educatius que contemplen el valencià com a llengua d'ensenyament en Pre-escolar i EGB, en la seua elaboració i aprovació s'atendrà al que estableix l'article onze de l'Ordre d’1 de setembre de 1984.

Article segon

Pel que fa a l'ús del valencià en l'Area d’Experiències al Cicle Mitjà d'EGB:

1. El seu tractament caldrà que s'adeqüe a la competència lingüística dels alumnes per tal de garantir l'adient transmissió de coneixements, objectiu propi de l'acte docent.

2. Per al curs 87-88 resten vigents els plans educatius que a l'efecte varen dissenyar els centres el curs passat.

3. Si algun pare o tutor s'interessa perquè l'ensenyament de referència es realitze per al seu fill en l'altra llengua oficial a la que contempla el pla del centre, ho manifestarà personalment, quedant constància per escrit, a la Direcció del Centre, dins dels quinze primers dies lectius, per tal que puguen dur-se a terme les mesures organitzatives necessàries per a atendre la demanda.

4. La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, determinarà les mesures a l'efecte de garantir que l'escolarització de cada alumne siga efectiva segons la demanda paterna, amb l'informe previ de la Direcció General de Centres i Promoció Educativa.

Article tercer

Pel que fa a l'ús del valencià com a llengua vehicular d'ensenyament en els centres d'Ensenyament Mitjà:

1. Per tal de garantir una oferta d'ensenyament en valencià, la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, prenent en consideració les possibilitats organitzatives del centres i la realitat sociolingüística de la localitat i/o zona, determinarà un catàleg de centres que encetaran línies en valencià, amb l'informe previ de la Direcció General de Centres i Promoció Educativa. En elles seran escolaritzats els alumnes els pares o tutors dels quals, o ells, si són majors d'edat, així ho manifesten en matricular-se.

2. Resten vigents les autoritzacions per a donar en valencià determinades assignatures, tot prenent en consideració que en el cas que algun pare o tutor d'alumne, o d'alumne major d'edat, manifeste la voluntat de no rebre-les en valencià, dins dels primers quinze díes lectius del curs s'adoptaran les mesures organitzatives necessàries per a atendre la voluntat manifestada.

Article quart

La coordinació del programa d'ensenyament del valencià i en valencià, correspon directament, en cada Servei Territorial, al Cap de la Unitat d’Inspecció, que comptarà amb l'ajut dels Assessors Didàctics per a l'Ensenyament en Valencià.

Article cinqué

Pel que fa a la plantilla de cadascun dels centres i per tal d'adequar-les al necessari ús del valencià en l'ensenyament:

1. La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, amb l'informe previ de la Direcció General de Centres i Promoció Educativa, determinarà les places necessàries en cada centre i/o localitat per tal de garantir l'oferta d'ensenyament en valencià, i segons les necessitats s'inclouran en els concursos de trasllats i en l'adjudicació de places en destinació provisional o nomenaments interins un nombre de places que sols podran ser cobertes per professors que estiguen en possessió de: el Diploma de Mestre de Valencià, si es tracta de places d'EGB; el Certificat de Capacitació, si es tracta de places de Pre-escolar o d'Educació Especial; i el Certificat d’Aptitud si es tracta de places d'Ensenyament Mitjà.

2. En els Centres d'EGB l’adscripció del professorat als diferents nivells i cicles serà realitzada prenent en consideració que en el Cicle Mitjà el professor tutor puga assumir l'ensenyament en valencià de l’Area d'Experiències.

Article sisé

Per tal que els centres tinguen una adequada dotació de material didàctic per a donar l'ensenyament en valencià:

1. Es dotarà els centres de materials didàctics per tal que facen del valencià la llengua vehicular d'ensenyament de diverses àrees o assignatures.

2. S'atorgaran dotacions de llibres en valencià per a les biblioteques escolars dels centres que de manera progressiva hagen incorporat l'ús vehicular del valencià.

3. S'atorgaran dotacions econòmiques addicionals per al funcionament dels centres amb línia o pla propi d'ensenyament en valencià.

Article seté

L’Administració educativa atorgarà, si de cas, ajusts i subvencions per atendre les necessitats de transport i menjador d'aquells alumnes que per a rebre l'ensenyament en valencià hagen de desplaçar-se del propi districte escolar.

DISPOSICIO DEROGATORIA

Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen al que disposa aquesta Ordre.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Resten vigents els Plans Educatius d'Ensenyament en Valencià aprovats per les Direccions Generals corresponents, segons l'Ordre d’1 de setembre de 1984.

Segona

La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa queda facultada perquè dicte les Resolucions o les Instruccions que estime adients per tal de portar a efecte el que disposa aquesta Ordre.

Tercera

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 17 d'agost de 1987.

El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,

CEBRIA CISCAR I CASABAN